Trường hợp khai bổ sung và nộp C/O bị từ chối?

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan trả lời Tổng công ty phát điện 1 – Công ty nhiệt điện Duyên Hải về việc nộp bổ sung C/O quá hạn.

2634_HQ_Cang

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC quy định “Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 thông tư này nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn quy định tại Điều 7 thông tư này, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định”.

Theo đó, trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp không đúng quy định, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bài Viết Liên Quan