Nguyên liệu nhập khẩu sản xuất XK được phép tiêu hủy thì được miễn thuế nhập khẩu

(HQ Online) – Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu trước ngày 25/4/2021 nhưng được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy sau ngày 25/4/2021 thì được miễn thuế nhập khẩu.

Miễn thuế nhập khẩu nếu không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Quy trình miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng
Thuê gia công lại toàn bộ có được miễn thuế nhập khẩu?

Trong quá trình triển khai công tác nghiệp vụ, Cục Hải quan Long An gặp vướng và báo cáo đề xuất Tổng cục Hải quan hướng dẫn liên quan đến áp dụng quy định tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu (NK) để sản xuất hàng xuất khẩu (XK).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bến Lức, Cục Hải quan Long An. 	Ảnh: Thanh Dung
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bến Lức, Cục Hải quan Long An. Ảnh: Thanh Dung

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK quy định: “Hàng hóa NK để sản xuất XK được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy”.

Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với các hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp DN NK nguyên liệu để sản xuất XK trước ngày 25/4/2021 nhưng được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy sau ngày 25/4/2021 thì được miễn thuế NK.

Bài Viết Liên Quan